CONFERINTA NATIONALA 2014

SOCIETATEA ROMÃNà DE RADIOPROTECâIECONFERIN├óA NA├óIONAL├ACTUALIT├├óI ├â┼N RADIOPROTEC├óIE:

Directiva Consiliului Europei Nr.2013/59/Euratom- P R O G R A M -
Vineri 24 octombrie 2014Sediul de conferinãe al MB Telecom Ltd.

Bucure├┼ti - Otopeni
8:30 - 9:00


├â┼nregistrarea participan├úilor


9:00 - 10:00

Seciunea 1


DIRECTIVA 2013/59/EURATOM

Moderatori: C. Milu âi Maria SAHAGIA
Referat : Noi definiii ├ói concepte ├â«n Directiva 2013/59/Euratom , ├â«n concordanta cu Recomand├rile ICRP 103 din 2007 ├óé C. Milu - SRRp

7Interven├úie: Directiva 2013/59/Euratom - Implica├úii asupra sistemului de autorizare ├óé G. St├nescu

DISCU├┼II

19

10:00 - 11:00

Seciunea 2


UTILIZAREA MEDICALA

Moderatori : C. Milu âi Irina Anca Popescu

Referate:
 • Principale modific├ri ale noii Directive privind expunerile medicale, comparativ cu legisla├úia existenta ├óé C. Milu - SRRp

27 • Necesitatea ralierii imagisticii medicale din Republica Moldova la stadartele europene la ora actuala - Andrei Ro├┼ca, Ion Bahnarel, Liuba Core├úchi - Centrul Na├úional de S├n├tate Public├, Republica Moldova; Lidia Grajdieru - Spitalul Raional Orhei, Republica Moldova; Veaceslav Donos - Spitalul Raional Soroca, Republica Moldova

DISCU├┼II

28

11:00-11:30


PAUZA DE CAFEA


11:30-13:00

Seciunea 3


EXPUNEREA PROFESIONALA

Moderatori: Felicia-Steliana Popescu âi Margareta Cheresteâ

Referate:
 • Cerin├úe ale Directivei 2013/59/ EURATOM privind expunerea profesionala la radia├úii ionizante ├ói supravegherea st├rii de s├n├tate ├óé Felicia-Steliana Popescu

29 • Cerine ale Directivei 2013/59/ EURATOM privind expunerea profesional├ ├óé Margareta Chereste├┼ , Ruxandra Sapoi, M.-V. Paraschiva ├ói C. Chereste├┼ - Dozimed

DISCUTII

36

13:00-14:00


PRANZ COMUN

(inclus ├â«n taxa de participare)


14:00-15:00

Seciunea 4


NORM/TENORM

Moderatori: I. Chiosilà âi Anca Ciurduc-Todoran
Referat: NORM/TENORM. Noi reglementari ale Directivei 2013/59/EURATOM pentru TENORM ├óé I. Chiosil├ , A. Andra├ó ├ói Anca Ciurduc-Todoran

Intervenãii:

43 • Radioactivitatea unor materiale de construcii ├ói normativele existente ├â«n Rom├âónia - C. Cosma (constantin.cosma@ubbcluj.ro), Adelina Apostu, Lavinia- Elena Muntean, Universitatea Babe├ó-Bolyai, Centrul de radioactivitatea mediului ├ói datare nuclear├, Cluj-Napoca

56 • Studii privind cre├┼terea radioactivit├├úii naturale ├â«n industria petrolifera ├ói a gazelor naturale (TENORM) ├óé posibile implica├úii practice ale noilor reglementari ├óé A. Andra├┼ ├ói I. Chiosil├;

58 • Implementarea ├â«n Republica Moldova a cerinelor Directivei 2013/59/ EURATOM referitor la concentraiile de Radon din interior -Core├úchi Liuba, Bahnarel I., Ro├┼ca A., Ursulean I., Pl├van Irina, V├â«rlan S., Capa├ú├âóna Angela, Coban Elena - Centrul Na├úional de S├n├tate Public├ al Ministerului S├n├t├├úii al Republicii Moldova

66 • Problematica radioprotec├úiei mediului ├â«nconjur├tor - Elena Simion , ANPM

68 • Expunerea la radon ├â«n case eficiente energetic - Alexandra Cuco├┼ (Dinu), Constantin Cosma - Universitatea Babe├┼-Bolyai, Centrul de Radioactivitatea Mediului ├┼i Datare Nuclear├, Cluj-Napoca

DISCUTII

72

15:00-16:30

Seciunea 5


IMAGISTICA NON-MEDICALA. SURSE ├óé┼ORFANE├óé

Moderatori: A. Coroianu âi C. Sima

Referate:
 • Cerin├úe ├â«n domeniu imagisticii non medicale ├ói a surselor orfane conform Directivei 2013/59/Euratom ├óé A. Coroianu

74 • Realiz├rile MB Telecom ├â«n domeniul imagisticii non medicale ├â«n practici care nu utilizeaz├ echipamente radiologice medicale - C. Sima

DISCUTII

80

16:30-17:00


PAUZA DE CAFEA


17:00-18:30

Seciunea 6


EXPUNEREA DE URGENTA

Moderatori: Veronica Andrei âi V. Simionov
Referat : O identificare a modific├rilor Directivei 2013/59/Euratom cu impact important ├â«n domeniul situa├úiilor de urgenta ├óé Veronica ANDREI ├ói V. Simionov

Intervenãii:

85 • Transpunerea Directivei 2013/59/Euratom ├â«n Rom├âónia pe domeniul situa├úiilor de urgenta - P. Min, CNCAN;

93 • Impactul implement├rii Directivei 2013/59/EURATOM asupra structurilor de interven├úie profesioniste ├óé V. Coman ├ói A. Balaban, IGSU;

101 • Posibilul impact al Directivei 2013/59/Euratom asupra R├spunsului la Urgen├úe la CNE Cernavoda ├óé V. Simionescu ├ói V. Simionov, CNE ;

DISCUTII

111

18:30-19:00


Adunarea general├ anual├ a membrilor SRRp

C. Milu, Pre├┼edinte executiv.


www.srrp.ro

-