SOCIETATEA ROMÃNà DE RADIOPROTECâIEÂ

 • istoric ├┼i realiz├ri ├óé

Societatea Rom├âón├ de Radioprotec├úie (SRRp) este organiza├úia ne-guvernamental├ a speciali├┼tilor ├â«n protec├úia ├â«mpotriva radia├úiilor ionizante.

Date despre ├â«nfiin├úarea SRRp.

Imediat dup├ accidentul nuclear de la Cernob├âól (din 26 aprilie 1986), din ini├úiativa Prof. Mircea ONCESCU, s-a organizat Seminarul ├óé┼Radioactivitatea ├┼i dozimetria mediului ambiant├óé la sediul IFIN Bucure├┼ti-M├gurele. In cadrul seminarului, speciali├┼tii ├â«n domeniul radioactivit├├úii mediului ├┼i igienei radia├úiilor ionizante au prezentat numeroase lucr├ri ├┼i referate legate de efectele accidentului asupra ├ú├rii noastre (contaminarea factorilor de mediu, a apei potabile ├┼i alimentelor, doze efective primite de popula├úia ├ú├rii noastre etc.). Seminarul s-a bucurat de o participare numeroas├ a speciali├┼tilor din domeniu, lucr├rile prezentate fiind apoi publicate ├â«n reviste de specialitate din ├úar├ ├┼i din str├in├tate.

Cu ocazia celei de a 8-a ├┼edin├úe a seminarului, din data de 30 mai 1990, speciali├┼tii prezen├úi au hot├r├âót ├â«nfiin├úarea SRRp. Primul pre├┼edinte al Consiliului de Conducere a SRRp a fost Domnul prof. Mircea ONCESCU.

Scopul SRRp este de a dezvolta ├┼i populariza pe plan na├úional aspecte ├┼tiin├úifice, tehnice, medicale ├┼i legislative din domeniul radioprotec├úiei.

SRRp dezbate rezultatele cercet├rilor ob├úinute ├â«n protec├úia contra radia├úiilor ionizante ├┼i ├â«n domenii conexe, ├â«n cadrul ├â«ntrunirilor anuale sau prin particip├rile speciali├┼tilor s├i la conferin├úe/congrese interna├úionale. Rezultatele dezbaterilor, oglindite ├â«n publica├úiile de specialitate, contribuie la con├┼tientizarea, instruirea ├┼i educarea popula├úiei din ├úara noastr├.

Implicarea SRRp ├â«n informarea societ├├úii civile din Rom├âónia.

SRRp a organizat mai multe simpozioane de radioprotec├úie, dintre care unele s-au finalizat ├┼i prin publicarea ├â«n 1994 ├┼i 1995 a dou├ c├r├úi bilingve (rom├âón├ ├┼i englez├): Radioactivitatea natural├ ├â«n Rom├âónia ├┼i Radioactivitatea artificial├ ├â«n Rom├âónia. Speciali├┼tii s├i au mai publicat ├┼i alte c├r├úi, precum ├┼i numeroase articole ├â«n presa central├ ├┼i local├, respectiv ├â«n reviste de protec├úia mediului. De asemenea, speciali├┼tii din SRRp au participat la numeroase emisiuni la radio sau televiziune unde au prezentat ├┼i dezb├tut aspecte legate de efecte ale radia├úiilor ionizante ├┼i probleme de radioprotec├úie. Aten├úie deosebit├ s-a acordat efectelor Accidentului de la Cernob├âól (1986) ├â«n Rom├âónia, problemelor legate de Accidentul nuclear de la Fukushima ├óé Japonia din 2011, precum ├┼i cea legat├ de func├úionarea reactoarelor nucleare energetice sau de cercetare din Europa.

Inc├ de la ├â«nceput, SRRp a fost un sus├úin├tor al dezvolt├rii energeticii nucleare din Romania, ├â«n condi├úii de siguran├ú├ pentru expu├┼ii profesional, popula├úie ├┼i mediu. Atitudinea sa corecta a fost apreciat├ pozitiv de cei implica├úi direct ├â«n domeniu, speciali├┼tii SRRp fiind solicita├úi de energeticienii nucleari├┼ti ├â«n diverse dezbateri publice organizate de ace├┼tia ├â«n problem├.

Speciali├┼tii din SRRp lucreaz├ ├â«n cele dou├ re├úele de supraveghere a contamin├rii radioactive a factorilor de mediu, a apei potabile/alimentelor din Ministerul Mediului, respectiv din Ministerul S├n├t├├úii, c├âót ├┼i ├â«n institute de cercetare sau de ├â«nv├├ú├m├âónt (IFIN-HH M├gurele, Universitatea Babe├┼-Bolyai din Cluj Napoca etc.), respectiv din obiective nucleare mari (CNE Cernavod├, ICN ├┼i FCN Pite├┼ti-Mioveni).

Cu ocazia Conferin├úelor anuale organizate de SRRp, unde se prezint├ lucr├ri de cercetare sub form├ de referate ├┼i postere, se face un bun schimb de informa├úii ├â«ntre speciali├┼tii s├i, precum ├┼i cu alte persoane/personalit├├úi invitate. Astfel, la majoritatea conferin├úelor SRRp au participat speciali├┼ti ├â«n radioprotec├úie din Republica Moldova, dar ├┼i de la alte societ├├úi de radioprotec├úie din Europa, Canada, Argentina ├┼i Japonia.

Apreciat├ ├â«n mod deosebit a fost organizarea de c├tre SRRp, la Bra├┼ov, ├â«n perioada 24-28 Septembrie 2007, a Congresului Regional IRPA pentru Europa Central├ ├┼i de Est, av├âónd tema ├óé┼Aspecte Regionale ├┼i Globale de Protec├úie Radiologic├├óé. La acest congres au fost abordate probleme noi legate de expunerea la radia├úia ionizant├, reglement├rile ├┼i politicile ├â«n protec├úia radiologic├, de la cerin├úe interna├úionale, la aspectele regionale. Sunt de eviden├úiat ├óé┼Keynote lecture├óé a Prof. Bernadette L. Kirk din SUA, prezent├rile din cadrul Forumului Organiza├úiilor Interna├úionale (condus de Dr. Phil Metcalf, Pre├┼edinte IRPA ├â«n acel moment) ├┼i cele de la sesiunea plenar├ ICRP (Dr. Annie Sugier, pre├┼edinte Comitet 4 , Dr. Wolfgang Weiss ├┼i Jacques Lochard), precum ├┼i lec├úiile ├úinute de Dr. Robert H. Corbett (UK), Jim Malone (Irlanda), Prof. Jerzy Jankowski (Polonia), Prof. Manfred Tschurlovits (Austria) ├┼i Dr. Rodolfo E. Touzet (Argentina). In total au participat 330 speciali├┼ti din ├úar├ ├┼i din str├in├tate (din 27 ├úari ├┼i de la diverse organisme interna├úionale: OMS - Geneva, AIEA - Vienna, IRPA ├┼i UE - Luxembourg). Congresul din 2007 de la Bra├┼ov s-a bucurat de un real succes interna├úional. Pre├┼edinte al Congresului interna├úional a fost Dr. fiz. Constantin MILU, pre├┼edinte executiv al SRRp.

SRRp public├ toate prezent├rile de la conferin├úele anuale ├â«n bro├┼uri, care se constituie ├â«n materiale de informare ├┼i referin├úe bibliografice pentru speciali├┼ti.

Ca urmare a punerii in func├úionare a celor dou├ reactoare energetice de la Cernavod├ (1996 ├┼i 2007), a func├úion├rii unor reactoare de cercetare (IFIN-HH p├âón├ ├â«n 1998, respectiv TRIGA ├óé Pite├┼ti-Mioveni), c├âót ├┼i a CNE Kozlodui din Bulgaria la sud de Dun├re, a ap├rut necesitatea acord├rii unei aten├úii deosebite, de c├tre speciali├┼tii SRRp, a aspectelor legate de supravegherea contamin├rii radioactive a factorilor de mediu, respectiv de asigurare a datelor de radioactivitate necesare lu├rii unor decizii rapide de interven├úie ├â«n urgen├úa radiologic├. Aceste problematici au fost dezb├tute ├â«n mai multe conferin├úe na├úionale ale SRRp, dar mai ales ├â«n cele din 2012 ├┼i 2013 cu tematicile: ├óé┼Monitorizarea individual├ ├┼i dozimetria de mediu ├óé componente importante ale culturii de radioprotec├úie├óé, respectiv ├óé┼Informarea ├┼i educarea publicului pentru situa├úii de urgen├ú├ radiologic├├óé.

Afilieri ├┼i colabor├ri interna├úionale ├┼i interne cu ONG-uri de profil.

SRRp este membr├ a Asocia├úiei Interna├úionale pentru Protec├úie Radiologic├ (IRPA) din iunie 1992. De atunci, speciali├┼tii SRRp au participat la congresele organizate de IRPA sau la congrese regionale cu lucr├rii de specialitate. Sunt de men├úionat particip├rile importante la Congresele Interna├úionale: IRPA 9 la Viena (Austria) ├â«n 1996 unde au participat 10 membri ai SRRp, IRPA 12 la Buenos Aires (Argentina) ├â«n 2008, IRPA 13 la Glasgow (Sco├úia) ├â«n 2012 unde au participat 14 speciali├┼ti iar pre├┼edintele SRR a fost numit membru al comitetului interna├úional de program ├┼i raportor la o sesiune ├┼tiin├úific├, precum ├┼i la Al 3-lea Congres European IRPA la Helsinki (Finlanda) ├â«n 2010. La fiecare congres IRPA, SRRp a nominalizat delega├úi pentru participarea la Adunarea General├ IRPA ├┼i la Forum-ul Societ├├úilor afiliate.

Cea mai recent├ participare a fost la cel de al 4-lea Congres European IRPA, care a avut loc la Geneva (Elve├úia), ├â«n perioada 23 ├óé 27 iunie 2014. Din partea SRRp au fost 13 participan├úi cu 11 postere ├┼i dou├ lucr├ri ├â«n sesiuni, din care una la sesiunea tinerilor cercet├tori. SRRp a sus├úinut financiar participarea a 5 membri, inclusiv a unui t├âón├r medic din Republica Moldova. Pre├┼edintele Executiv al SRRp, Dr. fiz. Constantin MILU, a fost pre├┼edinte la dou├ sesiuni cu tematic├ ├â«n domeniul protec├úiei lucr├torilor, a f├cut o prezentare a SRRp ├â«n cadrul Forum-ului Societ├├úilor Asociate la IRPA ├┼i a fost selectat ├â«n Grupul de baz├ pentru organizarea edi├úiei urm├toare a Congresului Interna├úional IRPA, care va avea loc la Cape Town (Africa de Sud), ├â«n 2016.

SRRp colaboreaz├ intens cu Asocia├úia Rom├âón├ Energia Nuclear├ (AREN) la organizarea a diverse manifest├ri ├┼tiin├úifice sau de popularizare a cuno├┼tin├úelor legate de utilizarea energiei nucleare ├â«n diverse scopuri pa├┼nice cu asigurarea m├surilor de radioprotec├úie, inclusiv pentru elevi de liceu din ├┼colile bucure├┼tene ├┼i organizarea de manifest├ri ├┼tiin├úifice comune, ├â«n cadrul Simpozioanelor Interna├úionale SIEN.

O bun├ colaborare exist├ ├┼i cu Societatea Rom├âón├ de Medicina Muncii, printre ac├úiuni afl├âóndu-se instruiri comune pentru speciali├┼ti ├┼i organizarea unei Conferin├úe Na├úionale comune.

SRRp, al├turi de AREN, a semnat contracte de colaborare cu Societatea Nuclear├ American├ (ANS), care cuprinde ├┼i invitarea reciproc├ de speciali├┼ti la manifest├rile ├┼tiin├úifice proprii. In The ANS Globe nr. 21 din iunie 2014, ANS a publicat un articol al Pre├┼edintelui Executiv al SRRp despre vizita sa ├┼tiin├úific├ la CNE Fukushima (Japonia) , ├â«n decembrie 2013.

Alte colabor├ri fructuoase au fost cu Societatea Japonez├ de Protec├úie Radiologic├ ├┼i cu Societatea Canadian├ de Protec├úie Radiologic├; cu ultima, exist├ chiar o conven├úie speciala de co-operare, ├úin├âónd seama de sistemul comun de energie nuclear├ din cele dou├ ├ú├ri, tip CANDU.

Aspecte organizatorice.

SRRp este organizat├ ├┼i func├úioneaz├ ├â«n baza legisla├úiei ├â«n vigoare.

Organul de conducere este Adunarea General├ a membrilor SRRp care se ├úine anual; la doi ani, Adunarea General├ ├â«├┼i alege Consiliul de conducere care organizeaz├ activitatea SRRp ├â«ntre adun├ri. In 2013 a fost ales actualul consiliu, format din 15 membri , din care un pre├┼edinte executiv (Dr. fiz. Constantin MILU), trei vicepre├┼edin├úi (Dr. Felicia-Steliana POPESCU, Dr. biol. Ion CHIOSIL├ ├┼i Dr. fiz. Vasile SIMIONOV) ├┼i un secretar (Ing. Veronica ANDREI), precum ├┼i o comisie de cenzori cu un trezorier.

Num├rul membrilor SRRp a suferit mari fluctua├úii de la ├â«nfiin├úare ├┼i p├âón├ ├â«n prezent; la 1 ianuarie 2014 un num├r de 110 persoane erau cu cotiza├úia anual├ pl├tit├ trei ani consecutivi ├┼i au fost considera├úi ├óé┼membrii activi├óé ai societ├├úii.

Din anul 2010 este creat un site (www.srrp.ro) pentru to├úi membrii SRRp , cat si pentru public (acces deschis), care face cunoscute activit├├úile societ├├úii, realiz├âónd ├┼i posibilit├├úi de dezbatere cu publicul a aspectelor de protec├úie radiologic├. Site-ul prezint├ toate proiectele realizate de la ├â«nfiin├úare, precum ├┼i tematica/con├úinutul conferin├úelor anuale ale SRRp, inclusiv de la congresele IRPA. Site-ul permite ├┼i realizarea unui sistem operativ de informare ├┼i comunicare cu membri activi ai SRRp, prin partea parolat├, unde sunt prezentate materiale ├┼i informa├úii ├┼tiin├úifice relevante.

Proiecte realizate

 • Coferinta Nationala ACTUALITATI IN RADIOPROTECTIE : Directiva Consiliului Europei Nr.2013/59/Euratom ├óéBucuresti, 24.10.2014

 • Conferinta Nationala Aspecte practice ├┼i legislative ce decurg din Directiva Consiliului Europei Nr.2013/59/Euratom, privind optimizarea radioprotec├úiei popula├úiei ├óé Bucuresti, 09.10.2015

  Â
 • Participare la cel de la 4-lea Congres European IRPA, Geneva (Elve├úia), 2014;

 • Conferin├úa na├úional├. Monitorizarea individual├ ├┼i dozimetria de mediu - componente importante ale culturii de radioprotec├úie. Bucure├┼ti , 2013;

 • Conferin├úa na├úional├. Informarea ├┼i educarea publicului pentru situa├úii de urgen├ú├ radiologic├. Bucure├┼ti, 2012;

 • Participare la Congresul IRPA 13 , Glasgow (Sco├úia), 2012;

 • Conferin├úa na├úional├. Conceptul - Cultura de Radioprotec├úie ├┼i rolul s├u ├â«n protec├úia popula├úiei ├┼i a mediului. Bucure├┼ti, 2011;

 • Conferin├úa na├úional├. Protec├úia ├â«n expunerea profesional├ la radia├úii ionizante. Bucure├┼ti , 2010;

 • Conferin├úa na├úional├. Triajul, monitorizarea ├┼i tratamentul persoanelor expuse la radia├úia ionizant├ ca urmare a unui act r├uvoitor. Ol├ne├┼ti - V├âólcea , 2009;

 • Conferin├ú├ na├úional├ cu participare interna├úional├. Radia├úiile ionizante ├┼i s├n├tatea. Gala├úi, 2008

 • Participare la Congresul IRPA 12, Buenos Aires (Argentina), 2008;

 • Congresul Regional IRPA pentru Europa Central├ ├┼i de Est. Aspecte regionale ├┼i globale de radioprotec├úie. Bra├┼ov, 2007;

 • Conferin├ú├ na├úional├ cu participare interna├úional├. Radioprotec├úia ├â«n Rom├âónia: de la cerin├úe legislative la practic├. Cluj-Napoca, 2006

 • Conferin├ú├ na├úional├ cu participare interna├úional├. Doze mici de radia├úii: concepte, efecte ├┼i riscuri asociate. Timi├┼oara, 2005 ;

 • Conferin├úa na├úional├ cu participare interna├úional├. Aspecte practice privind implementarea recomand├rilor UE ├┼i IRPA ├â«n domeniul radioprotec├úiei. Ia├┼i, 2004;

 • Conferin├úa na├úional├ cu participare interna├úional├. Protec├úia radiologic├ ├┼i integrarea european├. Sovata Mure├┼, 2003;

 • Conferin├ú├ na├úional├ cu participare interna├úional├. Riscuri asupra s├n├t├├úii induse de radioactivitate. B├ile Felix Oradea, 2002;

 • Conferin├úa na├úional├ cu participare interna├úional├: Protec├úia radiologic├ ├â«n al III-lea mileniu, Vatra Dornei - Suceava, 2001;

 • Conferin├úa na├úional├ cu participare interna├úional├:  Radia├úii, via├úa ├┼i mediul ├â«nconjur├tor, Sinaia, 2000;

 • Participarea la Congresul IRPA 10 , Hiroshima, Japan, 2000;

 • Conferin├úa na├úional├ cu participare interna├úional├:  Radioprotec├úie. Securitatea surselor ├┼i a materialelor radioactive, Mamaia, 1999;

 • Conferin├úa na├úional├ cu participare interna├úional├: Radioactivitatea natural├, Tu├┼nad, 1998;

 • Trei monitoare publice de radia├úii cu afi├┼aj digital de mari dimensiuni, instalate ├â«n Bucure├┼ti, Craiova ├┼i Cernavod├, ├â«n anul 1998;

 • Distribu├úia ├â«n cadrul proiectului EU-ECHO a 1.720.000 tablete de iod c├tre personalul de urgen├ú├ ├┼i popula├úie ├â«n zonele de risc nuclear, ├â«n anul 1997, cu extensie p├âón├ ├â«n 30.11.2004;

 • Conferin├úa na├úional├ cu participare interna├úional├: Protec├úia ├â«mpotriva radia├úiilor ├┼i educa├úia pentru siguran├úa nuclear├, Sibiu, 1997;

 • Workshop: Energia nuclear├ ├â«n Rom├âónia - risc poten├úial pentru mediul ├â«nconjur├tor ├┼i s├n├tatea omului, Bucure├┼ti, 1996;

 • Participarea la Congresul IRPA 9, Viena (Austria), 1996;

 • Simpozion: Centenar BECQUEREL, Bucure├┼ti, 1996;

 • Simpozion: Radioprotec├úia ├â«n ciclul producerii combustibilului nuclear, Piatra Neam├ú, 1996;

 • Simpozion: Aspecte privind protec├úia ├â«mpotriva radia├úiilor ├â«n utilizarea apelor geotermale, B├ile Herculane, 1995;

 • Simpozion: Centenar ROENTGEN,, Cluj - Napoca, 1995;

 • Simpozion: Accidentul nuclear - management ├┼i impact asupra mediului ├â«nconjur├tor ├┼i s├n├t├├úii omului, Bucure├┼ti, 1994;

 • Workshop: Radioactivitatea artificial├, radioactivitate produs├ de om ├┼i lec├úii post-Cernob├âól, Sinaia, 1994;

 • Simpozion: Modific├ri ale expunerii la radia├úia natural├ ca urmare a activit├├úii umane ├óé factor de risc pentru s├n├tate, Oradea, 1993.